Function piston_meta::json::write [] [src]

pub fn write<W>(w: &mut W, data: &[Range<MetaData>]) -> Result<(), Error> where
    W: Write

Writes meta data as JSON.